Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

O Policijskoj akademiji


Jedinica za policijsku obuku – Policijska akademija je unutrašnja organizaciona jedinica Uprave za policijsku obuku Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.
Policijska akademija u Republici Srpskoj osnovana je 1999. godine, u okviru Uprave za policijsko obrazovanje MUP-a RS sa sjedištem u Banjaluci.
Djelatnost Policijske akademije je policijska obuka kadeta i zaposlenih u Ministarstvu, kao i stručno osposobljavanje zaposlenih u Ministarstvu, u skladu sa propisom o postupku policijske obuke i obaveza kadeta u toku obuke.
Policijska akademija može, u skladu sa potrebama i mogućnostima Ministarstva, realizovati obuku policijskih službenika kroz seminare i kurseve, i to na osnovu nastavnih planova i programa koje donosi ministar unutrašnjih poslova.
Jedinicom za policijsku obuku – Policijskom akademijom rukovodi načelnik Jedinice.
Stručni organ Policijske akademije je Nastavničko vijeće.
Nastavničko vijeće čine nastavnici, inspektori, načelnici odjeljenja, stručni saradnici i saradnici Policijske akademije. Nastavničko vijeće predlaže nastavne planove i programe, razmatra prijedlog godišnjeg plana rada Policijske akademije, analizira i verifikuje uspjeh kadeta i polaznika obuke, analizira rad nastavnika, inspektora, stručnih saradnika i saradnika, predlaže mjere za unapređenje policijske obuke, razmatra i verifikuje izvještaje sa ispita, razmatra i odlučuje o vaspitnim i disciplinskim mjerama koje se izriču kadetima i polaznicima i obavlja i druge zadatke definisane Statutom i drugim opštim aktima Policijske akademije.

Policijsku obuku pohađaju odabrani kandidati, kadeti i zaposleni u Ministarstvu unutrašnjih poslova sa IV, VI i VII stepenom stručne spreme.
Policijska obuka organizuje se za:
1) kadete sa najmanje IV stepenom stručne spreme koji se osposobljavaju za čin mlađi policajac,
2) zaposlene u Ministarstvu sa IV stepenom stručne spreme bez policijskog obrazovanja koji se osposobljavaju za čin mlađi policajac, a prethodno su zasnovali radni odnos u Ministarstvu,
3) zaposlene u Ministarstvu koji ponavljaju znanje,
4) zaposlene sa najmanje VI stepenom stručne spreme bez policijskog obrazovanja koji se osposobljavaju za čin mlađi inspektor, a zasnovali su radni odnos u Ministarstvu prije reforme visokog obrazovanja u Republici Srpskoj sa višom stručnom spremom prema Zakonu o univerzitetu,
5) zaposlene sa VII stepenom stručne spreme koji nemaju policijsko obrazovanje, a zaposleni su u Ministarstvu na radna mjesta policijskih službenika u skladu sa članom 71, stav 4 Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima, koji se osposobljavaju za čin mlađi inspektor,
6) zaposlene sa završenom Višom školom unutrašnjih poslova ili Visokom školom unutrašnjih poslova koji imaju policijsko obrazovanje, a osposobljavaju se za čin mlađi policajac.
Obuka ponavljanja znanja organizuje se za:
1) zaposlene u Ministarstvu koji se raspoređuju na radno mjesto policijskog službenika, a prethodno su manje od pet godina obavljali policijske poslove u Ministarstvu
2) decertifikovane policajce koji su na osnovu pravosnažne presude raspoređeni na radno mjesto policijskog službenika.
Policijska obuka kadeta i zaposlenih u Ministarstvu vrši se na osnovu nastavnih planova i programa.
Nastavne planove i programe, na prijedlog Uprave, donosi ministar, a prijedloge nastavnih planova i programa sačinjava Policijska akademija.
Izmjene i dopune nastavnih planova i programa mogu se donijeti radi usklađivanja s praksom i potrebama Ministarstva, prije upisa nove klase kadeta ili početka policijske obuke  zaposlenih u Ministarstvu.
U toku policijske obuke kadetima i polaznicima obezbjeđuje se internatski smještaj u Upravi.
Međusobna prava i obaveze kadeta i Ministarstva utvrđuju se posebnim ugovorom, a za ostale polaznike rješenjem o prijemu u radni odnos u Ministarstvu.


Policijska obuka kadeta Policijske akademije


Koncept policijske obuke obuhvata policijsku obuku kadeta u Jedinici za policijsku obuku – Policijskoj akademiji (u daljem tekstu: Policijska akademija), praktični-pripravnički rad u organizacionim jedinicama Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i stručno osposobljavanje u Policijskoj akademiji.
Policijska obuka realizuje se kroz dvije faze obuke, koje predstavljaju povezanu cjelinu, nakon koje policajci pripravnici polažu stručni ispit.
Ukupno vrijeme trajanja policijske obuke i pripravničkog rada i stručnog osposobljavanja i vrijeme predviđeno za polaganje stručnog ispita je 14 mjeseci, od čega 36 nastavnih sedmica u Policijskoj akademiji i šest mjeseci u organizacionim jedinicama Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.
Prva faza policijske obuke se izvodi u Policijskoj akademiji tokom 36 nastavnih sedmica ili 1220 nastavnih časova. Kadeti koji pozitivnim uspjehom završe prvu fazu dobijaju uvjerenje o završenoj prvoj fazi policijske obuke i upućuju se u organizacione jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske na pripravnički rad.
Pripravnički rad se realizuje u organizacionim jedinicama Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske tokom šest mjeseci. Izuzetno, u slučaju opravdane potrebe (upućivanje na školovanje i slično) smatra se da su pripravnički rad pripravnici realizovali i ukoliko imaju ispunjene dvije trećine od potrebnog fonda radnih dana ili radnih časova.
Svrha obuke je osposobljavanje kadeta za rad na poslovima policijskog službenika – policajca opšte nadležnosti u činu mlađi policajac.
Cilj policijske obuke je osposobljavanje kadeta za kompetentno obavljanje osnovnih policijskih poslova u skladu sa Zakonom o policiji i unutrašnjim poslovima Republike Srpske, kao i sa međunarodnim ugovorima i konvencijama koje je usvojila Republika Srpska, te sa standardima policijskog postupanja.
Nastavni plan i program policijske obuke sačinjen je po predmetno-modularnom sistemu, a čine ga:

  • nastavni predmeti koji sadrže opšte teme o radu policije,
  • vještine policije,
  • stručni moduli,
  • situaciona obuka i
  • seminarski dio nastavnih sadržaja

Praktični – pripravnički rad se realizuje u organizacionim jedinicama Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske tokom 6 mjeseci.
Pripravnici koji sa pozitivnom ocjenom završe pripravnički rad stiču uslov za polaganje stručnog ispita.


Konkurs i selekcija kandidata za kadete Policijske akademije


Prijem kadeta vrši se na osnovu javnog konkursa koji raspisuje ministar, a na osnovu utvrđenih potreba Ministarstva.
Postupak prijavljivanja i selekcija, izbor i upis kandidata vrši se na osnovu propisa o postupku selekcije i izboru kandidata za kadete policijske obuke u Jedinici za policijsku obuku – Policijskoj akademiji (Pravilnik o postupku selekcije i izboru kandidata za kadete policijske obuke u Jedinici za policijsku obuku – Policijskoj akademiji).
Broj polaznika obuke utvrđuje nadležna Uprava, u skladu sa potrebama.

Da biste se upisali na Policijsku akademiju:
Potrebno je da bude raspisan Konkurs za prijem kadeta koji propisuje opšte i posebne uslove. Konkurs se objavljuje sredstvima javnog informisanja (dnevno izdanje „Glasa Srpske“) i na internet stranici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i na oglasnim tablama policijskih uprava i policijskih stanica.
Zainteresovani kandidati koji ispunjavaju uslove predviđene Konkursom prijave podnose na posebnom obrascu.
Prijave se mogu dostaviti na način koji je predviđen Konkursom.
Centralna komisija poziva kandidate koji zadovoljavaju uslove predviđene Konkursom na postupak selekcije putem internet stranice Ministarstva.
U prvom dijelu selekcije realizuje se ljekarski pregled u nadležnoj zdravstvenoj ustanovi u skladu sa Pravilnikom o zdavstvenim uslovima zaposlenih, kao i kandidata za prijem na rad i na policijsku obuku u Ministarstvu unutrašnjih poslova.
U drugom dijelu selekcije pristupaju kandidati koji su zadovoljili kriterijume Pravilnika o zdravstvenim uslovima zaposlenih i kandidata za prijem na rad i obrazovanje u Ministarstvu unutrašnjih poslova RS.
Drugi dio selekcije podrazumijeva sljedeće vrste provjera:
Praktični dio testiranja – provjeru motoričkih sposobnosti, koje se realizuje u skladu sa Kriterijima za sprovođenje postupka selekcije kandidata za kadete policijske obuke u Jedinici za policijsku obuku – Policijskoj akademiji
Nakon toga, kadeti pristupaju pismenom dijelu testiranja, odnosno testu opšte informisanosti i pisanju eseja na zadatu temu.
Poslednji dio selekcije je intervju.
Komisija za izbor kandidata u skladu sa ostvarenim rezultatima, sačinjava rang listu uspješnosti kandidata po policijskim upravama, vrši izbor i sačinjava konačnu listu izabranih kandidata, koju objavljuje je na oglasnoj tabli Policijske akademije i na internet stranici Ministarstva.
Sva obavještenja kandidatima o toku selekcije (spisak pozvanih kandidata, mjesto i vrijeme održavanja testiranja) objavljuju se isključivo na internet stranici Ministarstva.

1. PRAVILNIK O POSTUPKU SELEKCIJE I IZBORU KANDIDATA ZA KADETE POLICIJSKE OBUKE U JEDINICI ZA POLICIJSKU OBUKU - POLICIJSKOJ AKADEMIJI
1.1. PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O POSTUPKU SELEKCIJE I IZBORU KANDIDATA ZA KADETE POLICIJSKE OBUKE U JEDINICI ZA POLICIJSKU OBUKU – POLICIJSKOJ AKADEMIJI („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 41/24),

JAVNI KONKURS možete preuzeti ovdje

Pitanja za test opšte informisanosti


Uputstvo za kandidate XXVII klaseKontakt


Načelnik Jedinice za policijsku obuku – Policijske akademije
Tel: 051/330-803
Faks: 051/333-628
E-mail: direktor_pa@education.muprs.org
Adresa: Kuljanska bb, Zalužani, Banja Luka