Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

REGISTRACIJA ORUZJA


Gradani mogu registrovati sljedece vrste oruzja:

 • poluatomatsko ili repetirajuce vatreno oruzje kratke cijevi,
 • vatreno oruzje kratke cijevi za pojedinacnu paljbu sa sredisnjim paljenjem,
 • vatreno oruzje kratke cijevi za pojedinacnu paljbu s rubnim paljenjem ukupne duzine 28 cm,
 • poluatomatsko vatreno oruzje duge cijevi koje zajedno sa magacinom i lezistem moze primiti vise od tri metka,
 • poluatomatsko vatreno oruzje duge cijevi sa magacinom i lezistem za najvise tri metka, kod kojeg se magacin, odnosno opruga za punjenje moze skinuti,
 • repetirajuce i poluatomatsko vatreno oruzje duge cijevi sa neolucenom cijevi ukupne duzine 60 cm,
 • repetirajuce vatreno oruzje duge cijevi koje nije obuhvaceno tackom 6,
 • poluatomatsko vatreno oruzje duge cijevi koje nije obuhvaceno tackom 4, 5. i 7,
 • vatreno oruzje duge cijevi za pojedinacnu paljbu sa jednom ili vise olucenih cijevi,
 • vatreno oruzje duge cijevi za pojedinacnu paljbu sa jednom ili vise neolucenih cijevi,
 • staro oruzje,
 • kombinovano oruzje.

 

Nabavljanje oruzja

 • Oruzje se moze nabavljati samo na osnovu odobrenja nadlezne organizacione jedinice MUP RS na cijem podrucju je prebivaliste fizickog lica, odnosno sjediste pravnog lica i preduzetnika koje je podnijelo zahtjev za izdavanje odobrenja.
 • Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za nabavku oruzja potrebno je priloziti:
 • fotokopiju licne karte,
 • uvjerenje da se ne vodi krivicni postupak za krivicno delo koje se goni po sluzbenoj duznosti, osim za krivicna djela protiv bezbjednosti javnog saobracaja,
 • uvjerenje ovlascene zdravstvene organizacije o zdravstvenoj sposobnosti za drzanje i nosenüe oruzja (ne starije od sest mjeseci),
 • uvjerenje strucne ovlascene organizacije o obucenosti za rukovanje vatrenim oruzjem i
 • dokaz o uplacenoj administrativnoj taksi u iznosu od 30,00 KM.
 • dokaz o neosudivanosti (krivicno i prekrsajno) podatak iz kaznene i prekrsajne evidencije provjerava se sluzbenim putem, a ukoliko nadlezni organ nije u mogucnosti da sluzbenim putem izvrsi provjeru zbog razlicitog regulisanja materije drugim zakonodavstvima, lice ce se uputiti da licno dostavi podatke).
 • Kod nabavljanja lovackog oruzja, pored navedene dokumentacije, uz zahtjev je potrebno priloziti i dokaz o polozenom lovackom ispitu i dokaz o clanstvu u lovackoj organizaciji.
 • Kod nabavljanja sportskog oruzja, pored navedene dokumentacije, uz zahtjev je potrebno priloziti i dokaz da je clan sportske streljacke organizacije.
 • Odobrenje za nabavljanje oruzja vazi sest mjeseci od dana izdavanja.
 • Oslobodeni su obuke za rukovanje vatrenim oruzjem: lica koja obavljaju ili su obavljala poslove policijskog sluzbenika, obezbjedenja lica i imovine, profesionalna vojna lica, rezervne vojne starjesine i lica koja imaju registrovano vatreno oruzje, kao i druga lica koja dokazu da su kroz skolovanje i druge vidove obuke osposobljeni za rukovanje vatrenim oruzjem.
 • Lice koje podnese zahtjev za izdavanje odobrenja za nabavljanje oruzja iste vrste na osnovu vazeceg oruznog lista ne dokazuje ispunjenost gore navedenih uslova.
 • Odobrenje za nabavljanje oruzja izdaje se pravnom licu i preduzetniku koji dokaze da ima opravdan razlog za nabavljanje i ukoliko zaposleni na poslovima bezbjednosti u pravnom licu, odnosno kod preduzetnika ispunjava opste i posebne uslove za nabavljanje oruzja propisane Zakonom.

 

Nabavljanje bitnih dijelova oruzja

Vlasnik oruzja moze nabavljati bitne dijelove oruzja uz vazecu ispravu o oruzju, uz obavezu prijavljivanja nadleznom organu.

Nabavljanje municije

Vlasnik oruzja moze nabavljati municiju samo za vrstu oruzja za koju lice ima vazecu ispravu o oruzju.

Spravljanje municije

Streljacke i lovacke organizacije i njihovi clanovi koji imaju registrovano oruzje i koji su obuceni za rukovanje eksplozivnim materijama mogu spravljati municiju, na osnovu odobrenja nadleznog organa.

Izdavanje oruznog lista/odobrenja za drzanje oruzja

 • Fizicko lice kojem je izdato odobrenje za nabavljanje oruzja podnosi zahtjev za izdavanje oruznog lista u roku od osam dana od dana nabavljanja oruzja.
 • Pravno lice kojem je izdato odobrenje za nabavljanje oruzja podnosi zahtjev za izdavanje odobrenja za drzanje oruzja u roku od osam dana od dana nabavljanja oruzja.
 • Uz zahtjev za izdavanje oruznog lista/odobrenja za drzanje oruzja potrebno je priloziti sljedece:
 • dokaz o porijeklu oruzja (racun, kupoprodajni ugovor, rjesenje o nasljedivanju i sl.),
 • dokaz o uplacenoj administartivnoj taksi za rjesavanje zahtjeva u iznosu od 30,00 KM i
 • dokaz o uplati nakande za obrazac oruznog lista u iznosu od 20,00 KM.
 • Oruzni list za drzanje oruzja izdaje se na neodredeno vrijeme, osim oruznog lista za licnu bezbjednost koje vazi 10 (deset) godina od dana izdavanja, izuzev za lica starija od 65 godina zivota kojima se oruzni list izdaje sa trajnim vazenjem.
 • Oruzni list za oruzje iste vrste nabavljeno na osnovu vazeceg oruznog lista izdaje se sa rokom vazenja oruznog lista na osnovu kojeg je oruzje nabavljeno.
 • Oruzni list za zamjenjeno oruzje vazi do isteka roka vazenja oruznog lista oruzja koje je zamjenjeno.

 

 • Za lovacko i sportso oruzje mogu se izdati tri oruzna lista koja glase na razlicita lica, uz ovjerenu saglasnost vlasnika oruzja.
 • Odobrenje za drzanje oruzja izdaje se pravnom licu i preduzetniku na neodredeno vrijeme.

Zamjena oruzja

 • Fizicka lica medusobno mogu zamjeniti oruzje ako oruzni listovi glase na istu vrstu oruzja.
 • Zamjenu oruzja fizicko, pravno lice i preduzetnik mogu izvrsiti kod ovlascenog prodavca oruzja samo za vrstu oruzja za koju ima oruzni list, odnosno odobrenje za drzanje oruzja, po sistemu staro za novo.

 

Dozvola za nosenje oruzja

 • Zahtjev za izdavanje odobrenja za nosenje oruzja, sa uplacenom taksom od 30,00 KM, podnosi se nadleznom organu, uz navodenje razloga i prilaganje dokaza koji idu u prilog tvrdnjama iznesenim u zahtjevu.
 • Dozvola za nosenje oruzja izdaje se na osnovu rjesenja kojim je nosenje oruzja odobreno, s tim da se za obrazac dozvole izvrsi uplata u iznosu od 30,00 KM.
 • Dozvola za nosenje oruzja vazi dok traju razlozi zbog kojih je izdata, a najduze do isteka roka vazenja oruznog lista na osnovu kojeg je izdata.

 

Staro oruzje

 • Odobrenje za drzanje starog oruzja izdaje se fizickom licu, na njegov zahtjev, ukoliko lice ispunjava opste i posebne uslove za nabavku oruzja, na neodredeno vrijeme.
 • Odobrenje za drzanje starog oruzja izdaje se pravnom licu i preduzetniku, na njihov zahtjev, ukoliko imaju opravdan razlog za nabavljanje, na neodredeno vrijeme.

 

Kolekcionarska dozvola

Nadlezni organ moze izdati kolekcionarsku dozvolu fizickom licu koje posjeduje najmanje deset komada razlicitog registrovanog oruzja i raspolaze prostornim i tehnickim uslovima.

Oruzje sa obavezom prijavljivanja (oruzje kategorije C)

Lica starija od 21 godinu, pravna lica i preduzetnici mogu, bez prethodnog odobrenja nadleznog organa, nabavljati i drzati oruzje:

 • gasno oruzje,
 • reprodukcija vatrenog oruzja kod kojeg se ne upotrebljava metak sa centralnim ili ivicnim paljenjem,
 • vazdusno oruzje cija kineticka energija je 10,05 J ili veca ili je brzina prijektila 200 m/s ili veca i kalibra veceg od 4,5 mm,
 • oruzje s tetivom cija je sila zatezanja tetive veca od 450 N, odnosno cija je natezna tezina veca od 101 libre,
 • prangije i
 • trofejno oruzje.

Oruzje bez obaveze prijavljivanja (oruzje kategorije D)

Lica starija od 14 godina, pravna lica i preduzetnici, mogu nabavljati i drzati bez odobrenja i prijave nadleznom organu oruzje iz kategorije „D“:
- vazdusno oruzje cija je kineticka energija manja od 10,5 ili je brzina projektila manja od 200m/s i kalibra maksimalno 4,5mm,
- uredaji za izazivanje elektrosokova,
- gasni sprejovi,
- oruzje sa tetivom cija je sila zatezanja tetive manja od 450 N, odnosno cija je natezna tezina do 101 libre i
- hladno oruzje.

Trofejno oruzje

Fizicko lice je obavezno prijaviti trofejno oruzje, a uz prijavu prilaze dokaz o porijeklu oruzja i potvrdu o onesposobljenosti, izdatu od ovlascene organizacije ili pojedinca.

Postupak u slucaju nestanka oruzja, smrti vlasnika oruzja, nasljedivanja oruzja i napustanja mjesta prebivalista

 • Nestanak oruzja ili isprave o oruzju prijavljuje se nadleznom organu odmah, a najkasnije u roku 48 sati, o cemu se izdaje potvrda.
 • U slucaju smrti vlasnika oruzja, clanovi porodice obavezni su o tome u roku od 30 dana, obavjestiti nadlezni organ i predati oruzje.
 • Lice koje je proglaseno za nasljednika oruzja duzno je da u roku od sest mjeseci od dana pravosnaznosti rjesenja o nasljedivanju:
 • podnese zahtjev za izdavanje oruznog lista uz dokaz o ispunjenosti uslova propisanih Zakonom,
 • sam nade kupca,
 • oruzje pretvori u trofej,
 • oruzje preda u vlasnistvo Republike Srpske.
 • Ukoliko umrlo lice nema nema nasljednika, oruzje postaje vlasnistvo Republike Srpske.
 • Ukoliko zakonski nasljednici umrlog lica ne preuzmu oruzje od nadleznog organa u roku od tri godine od dana predaje, oruzje postaje vlasnistvo Republike Srpske.

 

Napustanje mjesta prebivalista

 • Vlasnik oruzja za licnu bezbjednost koji napusta mjesto prebivalista duze od 60 dana obavezan je da oruzje i municiju preda na cuvanje nadleznom organu.
 • Vlasnik lovackog i sportskog oruzja koji napusta mjesto prebivalista duze od 60 dana obavezan je da oruzje i municiju preda na cuvanje nadleznom organu, ovlascenom prodavcu oruzja ili fizickom licu koje ima odgovarajucu ispravu za tu vrstu oruzja i uslove za smjestaj.
 • U slucaju promjene prebivalista lice koje posjeduje oruzje, u roku od 15 dana od dana promjene prebivalista, obavjestava o tome nadlezni organ u mjestu novog prebivalista.

 

Oduzimanje oruzja 

Nadlezna policijska uprava oduzece oruzje i municiju i isprave o oruzju, ukoliko lice:

 • nabavi oruzje bez odobrenja nadleznog organa,
 • prestane ispunjavati neki od uslova propisanih za nabavku oruzja,
 • ukoliko to nalazu interesi bezbjednosti i
 • ukoliko ne postupa u skladu sa drugim odredbama Zakona o oruzju i municiji.

Nadlezna policijska uprava oduzece oruzje i municiju i isprave o oruzju, fizickom licu koje je ucinilo prekrsaj upotrebom oruzja ili ozbiljnom prijetnjom da ce oruzje biti upotrijebljeno.
           
Nadlezna policijska uprava moze oduzeti oruzje, municiju i isprave o opuzju, fizickom licvu koje je ucinilo prekrsaj protiv javnog reda i mira sa obiljezjem nasilja, prekrsaj propisan ovim zakonom ili prekrsaj sa obiljezjima nasilja propisan drugim zakonom.

Promet i prevoz oruzja i municije

 • Prometom oruzja, bitnih dijelova oruzja i municije mogu se baviti pravna lica i preduzetnici koji prije upisa u sudski registar odnosno registar preduzetnika, za to dobiju odobrenje nadleznog organa.
 • Odbrenje za obavljanje prometa oruzja izdace se ako:

- su ispunjeni prostorni i tehnicki uslovi za smjestaj i cuvanje, kojima se obezbjeduje da oruzje i municija i njihovi dijelovi, ne dodu u posjed neovlascenih lica i ne ugroze bezbjednost güudi i objekata i
- odgovorno lice u pravnom licu, odnosno preduzetnik ispunjavaju opste uslove za nabavljanje oruzja, a lice koje neposredno rukuje oruzjem ispunjava opste i posebne uslove za nabavljanje oruzja propisane Zakonom.

 • Posredovanjem (brokeringom) u prometu oruzja, bitnih dijelova oruzja i municije mogu se baviti pravna lica i preduzetnici kor prije upisa u sudski registar, odnosno registar preduzetnika za to dobiju odobrenüe nadleznog organa.
 • Odobrenje za posredovanje u prometu izdace se ako:
 • lice prilozi dokaz o pravu vlasnistva ili ugovor o zakupu poslovnog prostora i
 • odgovorna lica, kao i lica zaposlena u pravnom licu ili kod preduzetnika ispunjavaju opste uslove za nabavljanje oruzja.
 • Za prevoz oruzja, dijelova za oruzje i municije pravnom licu i preduzetniku izdaje se odobrenje nadleznog organa

 

Popravljanje i prepravljanje oruzja

 • Popravljanjem i prepravljanjem oruzja mogu se baviti pravna lica i preduzetnici koji prije upisa u sudski registar, odnosno registar preduzetnika za to dobiju odobrenje nadleznog organa.
 • Odbrenje za obavljanje navedene djelatnosti izdace se ako:
 • su ispunjeni prostorni i tehnicki uslovi za smjestaj i cuvanje, kojima se obezbjeduje da oruzje i municija i njihovi dijelovi, ne dodu u posjed neovlascenih lica i ne ugroze bezbjednost ljudi i objekata i
 • odgovorno lice u pravnom licu, odnosno preduzetnik ispunjavaju opste uslove za nabavljanje oruzja, a lice koje neposredno rukuje oruzjem ispunjava opste i posebne uslove za nabavljanje oruzja propisane Zakonom.
 • Ovlasceni serviseri oruzja mogu primati na popravljanje i prepravljanje samo oruzje koje ima vazecu ispravu.

 

Civilno streliste

 • Civilno streliste za obavljanje sportske i druge djelatnosti moze osnovati pravno lice i preduzetnik koji prije upisa u sudski registar, odnosno registar preduzetnika za to dobije odobrenje.
 • Odobrenje za osnivanje civilnog strelista izdace se ako:
 • su ispunjeni prostorni i tehnicki uslovi za smjestaj i cuvanje, kojima se obezbjeduje da oruzje i municija i njihovi dijelovi, ne dodu u posjed neovlascenih lica i ne ugroze bezbjednost ljudi i objekata i
odgovorno lice u pravnom licu, odnosno preduzetnik ispunjavaju opste uslove za nabavljanje oruzja, a lice koje neposredno rukuje oruzjem ispunjava opste i posebne uslove za nabavljanje oruzja propisane Zakonom.