Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

REGISTRACIJA VOZILA


Prva registracija vozila u BiH
Za registraciju motornog vozila koje se prvi put registruje u BiH, potrebno je priloziti:

1. Zahtjev za registraciju (na propisanom obrascu),zahtjev se moze popuniti elektronski ili u rukopisu, rubrike koje su obavezne kod popunjavanja su: „vrsta zahtjeva“, „identifikacioni podaci o vozilu“, „podaci o vlasniku vozila“, „podaci o nosiocu potvrde o registraciji“, potpis podnosioca zahtjeva i broj licne karte

2.Dokaz o vlasnistvu
a.) za vozila koja nisu bila ranije registrovana (racun o prodaji vozila, kupoprodajni ugovr, darovni ugovor, zapisnik o licitaciji ili drugi valjan dokaz kojim se dokazuje vlasnistvo)
b.) za novo proizvedena vozila (racun o prodaji vozila izdat na ime kupca vozila uz dokaz (ugovor) ovlastenog distributera za prodaju pojedinih marki vozila)
v.) za vozila ranije registrovana van BiH (dokaz o vlasnistvu i obrazac kojim se dokazuje vlasnistvo sa dokazom o odjavi vozila u inostranstvu)

3. Dokaz o identitetu vlasnika vozila:
a) za fizicka lica:
- licna karta za drzavljane BiH
- licna karta za stranca
- za stranca sa odobrenim stalnim boravkom ovjerena kopija putne isprave i rjesenje o odobrenom boravku za strance sa odobrenim privremenim boravkom b) za pravna lica i samostalne preduzetnike:
- ovjerena kopija aktuelnog izvoda rjesenja iz sudskog ili drugog registra,
- dokaz o odobrenoj djelatnosti i dokaz o odredenom identifikacionom broju pravnog lica. v) za strana dopisnistva, trgovinska, kulturna, privredna i druga predstavnistva:
- ovjerena kopija rjesenja o upisu u registar stranih predstavnistava u BiH,
- potvrda o zaposlenju u stranom predstavnistvu koje izdaje strano predstavnistvo, a potpisuje lice ovlasteno za potpisivanje u ime predstavnistva,

4. Vazeca isprava o osiguranju od automobilske odgovornosti koja glasi na vlasnika vozila ili korisnika vozila za period vazenja registracije,
5. Dokaz o sprovedenom carinskom postupku
6. Dokaz o sprovedenom postupku homologacije,
7. Dokaz o uplati propisanih naknada za isprave (POV, POR i potvrda o vlasnistvu i registraciji) i oznake za obiljezavanje vozila koji se izdaju prilikom registrovanja vozila (stiker naljepnica i registarske tablice)
8. Dokaz o tehnickoj ispravnosti vozila ili dokaz o identifikaciji novoproizvedenog vozila
9. Dokaz o tehnickoj ispravnosti vozila kod kojih je izvrsena prepravka ili je ugradena instalacija za alternativni pogon
10. Dokaz o tehnickoj ispravnosti vozila koje je pojedinacno proizvedeno ili prepravljeno 11. Dokaz o odobrenoj djelatnosti i dokaz o odredenom maticnom broju pravnog lica ili poreskom broju, osim ako se vazeci dokazi za tu godinu vec nalaze u evidenciji nadleznog tijela
11. Dokaz o izvrsenim obavezama vlasnika vozila ili korisnika, a koje su u vezi sa upotrebom vozila i
12. Dodatna dokumentacija u zavisnosti od vrste vozila odnosno registracije vozila

Produzenje vazenja registracije

Za produzenje vazenja registracije vozila potrebno je priloziti:
 1. Zahtjev za produzenje vazenja registracije (na propisanom obrascu), zahtjev se moze popuniti elektronski ili u rukopisu, rubrike koje su obavezne kod popunjavanja su: „vrsta zahtjeva“, „identifikacioni podaci o vozilu“, „podaci o vlasniku vozila“, „podaci o nosiocu potvrde o registraciji“, potpis podnosioca zahtjeva i broj licne karte,
 2. Dokaz o identitetu vlasnika vozila:
 3. a) za fizicka lica:
  - licna karta za drzavljane BiH
  - licna karta za stranca
  - za stranca sa odobrenim stalnim boravkom ovjerena kopija putne isprave i rjesenje o odobrenom boravku za strance sa odobrenim privremenim boravkom
  b) za pravna lica i samostalne preduzetnike:
  - ovjerena kopija aktuelnog izvoda rjesenja iz sudskog ili drugog registra,
  - dokaz o odobrenoj delatnosti i dokaz o odredenom identifikacionom broju pravnog lica.
  v) za strana dopisnistva, trgovinska, kulturna, privredna i druga predstavnistva  ovjerena kopija rjesenja o upisu u registar stranih predstavnistava u BiH,
 4. potvrda o zaposlenju u stranom predstavnistvu koju izdaje strano predstavnistvo, a potpisuje lice ovlasteno za potpisivanje u ime predstavnistva,
 5. Vazeca isprava o osiguranju od automobilske odgovornosti koja glasi na vlasnika vozila ili korisnika vozila za period vazenja registracije,
 6. Dokaz o uplati propisanih naknada za isprave (POV, POR i potvrda o vlasnistvu i registraciji) i oznake za obiljezavanje vozila koje se izdaju prilikom registrovanja vozila (stiker naljepnica i registarske tablice),
 7. Dokaz o tehnickoj ispravnosti vozila ili dokaz o identifikaciji novoproizvedenog vozila,
 8. Dokaz o tehnickoj ispravnosti vozila kod kojih je izvrsena prepravka ili je ugradena instalacija za alternativni pogon,
 9. Dokaz o tehnickoj ispravnosti vozila koje je pojedinacno proizvedeno ili prepravljeno,
 10. Dokaz o izvrsenim obavezama vlasnika vozila ili korisnika, a koje su u vezi sa upotrebom vozila i dodatna dokumentacija u zavisnosti od vrste vozila odnosno registracije vozila.

Odjava vozila

Vozilo se odjavljuje zbog nekoristenja, tehnicke neispravnosti, unistenja, krade, prodaje u inostranstvo ili prenosa prava vlasnistva na drugi nacin, a sto se dokazuje izjavom o nekoriscenju vozila, zapisnikom o unistenju ili kradi vozila izdatim od nadleznog organa, o prijavi krade ili unistenju, potvrdom o otkupu sekundarnih sirovina ili izjavom o prodaji vozila u inostranstvu. Za odjavu vozila potrebno je priloziti potvrdu o registraciji i vlasnistvu vozila i registarske tablice, izuzev u slucaju krade vozila, te odgovarajuci zapisnik, potvrdu ili izjavu kojim se dokazuju razlozi odjave.

Privremena registracija

Privremeno se mogu registrovati motorna i prikljucna vozila uvezena iz inostranstva ili nabavljena u BiH ciji su vlasnici stranci, ciji vlasnici privremeno borave u BiH na osnovu vazece putne isprave ili drzavljani BiH koji radi skolovanja, specijalizacije, naucnog istrazivanja, zaposljavanja ili obavljanja profesionalne djelatnosti privremeno borave u inostranstvu, motorna i prikljucna vozila koja se koriste na osnovu ugovora o poslovnoj saradnji ili ugovora o zakupu zakljucenog izmedu domaceg i stranog prevoznika, motorna i prikljucna vozila koja se koriste na sajmovima i sportskim takmicenjima. Za privremenu registraciju vozila potrebno je dostaviti zahtjev za privremenu registraciju vozila uz koji se prilaze:

 1. dokaz o vlasnistvu,
 2. dokaz o identitetu vlasnika vozila,
 3. vazeca isprava o osiguranju od automobilske odgovornosti koja glasi na vlasnika vozila ili korisnika vozila za period vazenja registracije,
 4. dokaz o uplati propisanih naknada za isprave i oznake za obiljezavanje vozila koja se izdaju prilikom registrovanja vozila i
 5. dodatna dokumentacija u zavisnosti od vrste vozila odnosno registracije vozila.

Privremena registracija vazi najvise jednu godinu i moze se iz opravdanih razloga produziti najvise jos jednu godinu.

Probne registarske tablice

Postupak izdavanja probnih registarskih tablica vrsi se za novoproizvedena, prepravljena i popravljenja vozila, kojima se u saobracaju na putevima obavlja probna voznja zbog ispitivanja ili prikazivanja svojstva tih vozila, za vozila koja se krecu od sjedista proizvodaca do sjedista trgovinskog preduzeca, za vozila koja se voze na tehnicki pregled, na sajam ili prodaju, kao i za vozila koja se krecu od mjesta od kojih su preuzeta do mjesta u kome ce biti registrovana, izdaju se probne tablice koje sluze za privremeno oznacavanje tih vozila u saobracaju na putevima.
Uz zahtjev za izdavanje probnih tablica potrebno je priloziti:

 1. dokaz o vlasnistvu,
 2. dokaz o identitetu vlasnika vozila,
 3. vazeca isprava o osiguranju od automobilske odgovornosti koja glasi na vlasnika vozila ili korisnika vozila za period vazenja registracije,
 4. dokaz o uplati propisanih naknada za isprave i oznake za obiljezavanje vozila koje se izdau prilikom registrovanja vozila i
 5. dodatna dokumentacija u zavisnosti od vrste vozila odnosno registracije vozila.

Prenosive registarske tablice

Prenosive tablice koriste se iskljucivo na teritoriji BiH za vozila koja se krecu do mjesta carine, homologacije, servisiranja, prodajnog i izlozbenog mjesta, mjesta atestiranja, mjesta skladistenja/cuvanja, mjesta nadogradnje i za vozila kojima se obavlja eksperimentalna voznja. Zahtjev za izdavanje prenosivih tablica podnosi pravno ili fizicko lice, preduzetnik, koji se bavi proizvodnjom, nadogradnjom, servisiranjem, prevozom ili prodajom vozila na malo, uz koji prilaze dokaz o registrovanoj djelatnosti, a nadlezni organ postupajuci po zahtjevu donosi rjesenje kojim odobrava izdavanje prenosivih registarskih tablica. Rok vazenja registarskih prenosivih tablica je godina dana.

Promjene podataka o vlasniku vozila

Za promjenu podataka o vlasniku vozila potrebno je priloziti:

1.Zahtjev za promjenu podataka o vlasniku vozila
2.Isprave o vozilu (povrda o registraciji vozila i potvrda o vlasnistvu vozila), kako bi se u iste, odnosno nove isprave evidentiralo vazenje registracije vozila
3.Registarske oznake bez medunarodne oznake BiH
4.Javnu ispravu ili dokaz o nastaloj promjeni

Promjena podataka o vozilu

U slucaju promjene bilo kojeg podatka o vozilu, vlasnik vozila je duzan u roku od 15 dana, od dana nastale promjene, podnijeti nadleznom organu zahtjev za promjenu podataka uz koji prilaze isprave o vozilu, odgovarajuci atesti, sertifikati, kao i registarske tablice, zavisno od vrste promjene. Vlasnik vozila je duzan prijaviti promjenu sjedista iz jedne opstine u drugu ili adresu, nadleznom organu u novom sjedistu, u roku od 15 dana od nastale promjene kao i bilo koju drugu promjenu koja je nastala u odnosu na podatke upisane u isprave o vozilu. Fizicko lice nije duzno prijavljivati promjenu prebivalista ili boravista, a navedeni podaci se azuriraju automatski u sluzbenoj evidenciji nadleznog organa.

Promjena vlasnistva nad vozilom

Vlasnik vozila je duzan da u roku 15 dana od dana kupovine vozila ili sticanja prava vlasnistva na drugi nacin, isto prijavi nadleznom organu, te uz zahtjev prilaze dokaz o promjeni vlasnistva i dokaz da vlasnik i prethodni vlasnik nemaju neizmirenih obaveza u Registru novcanih kazni, te ukoliko dokaz nije podnesen, nadlezni organ vrsi provjeru po sluzbenoj duznosti. Ukoliko vlasnik vozila ne podnese zahtjev za registraciju vozila u propisanom roku (15 dana), nadlezni organ ce izdati prekrsajni nalog, za prekrsaj iz clana 208. stav 7. a u vezi sa clanom 236. stav. 1. tacka 30. ZOOBS BiH. Posrednik kod prodaje vozila (komisionar), je duzan dostaviti jedan primjerak ugovora mjesno nadleznom organu za registraciju vozila gdje je ugovor sacinjen, u roku od tri dana od dana njegovog sacinjavanja sto se unosi u evidenciju o registrovanim vozilima po sluzbenoj duznosti, a nadlezni organ navedenu prijavu evidentira putem informacionog sistema, te informacije razmjenjuje elektronskim putem.

Promjena podataka u vezi sa osiguranjem

Osiguravajuce drustvo koje je izdalo ispravu o osiguranju od automobilske odgovornosti, duzno je, bez odlaganja, obavijestiti mjesno nadlezni organ za registraciju o bilo kakvoj promjeni u vezi sa vazenjem isprave o osiguranju od automobilske odgovornosti vozila na osnovu koje je vozilo registrovano.

Gubitak, krada, unistenje ili ostecenje registarskih tablica

Vlasnik ili korisnik vozila, duzan je da odmah, a najkasnije u roku od tri dana, nadleznom organu prijavi gubitak, kradu, unistenje ili ostecenje registarskih tablica i podnese zahtjev za izdavanje novih.
Uz zahtjev za izdavanje registarskih tablica prilaze se potvrda nadleznog organa o prijavi krade, ili gubitka jedne ili obe registarske tablice, a u slucaju unistenja ili ostecenja, izjava na zapisnik o unistenju ili ostecenju kod nadleznog organa.
U slucaju gubitka, krade, unistenja ili ostecenja registarskih tablica, nadlezni organ izdaje nove tablice i potvrdu o registraciji i vlasnistvu vozila.
Namjerno unistenje, ostecenje, neovlascena izrada ili prepravljanje registarskih tablica predstavlja krivotvorenje isprava.

Gubitak, krada, unistenje ili ostecenje isprava o vozilu

Vlasnik ili korisnik vozila, duzan je da odmah a najkasnije u roku od tri dana, nadleznom organu prijavi gubitak, kradu, unistenje ili ostecenje isprava o vozilu i podnese zahtjev za izdavanje novih.
Uz zahtjev za izdavanje isprava o vozilu, prilaze se potvrda nadleznog organa o prijavi krade, ili gubitka isprava o vozilu, a u slucaju unistenja ili ostecenja, izjava na zapisnik o unistenju ili ostecenju isprava kod nadleznog organa.
U navedenom slucaju, nadlezni organ izdaje ispravu sa rokom vazenja zamijenjene isprave.

Ostecenje stiker naljepnice

Vlasnik ili korisnik vozila, duzan je nadleznom organu prijaviti ostecenje stiker naljepnice radi izdavanja nove.
Nova stiker naljepnica u navedenom slucaju, izdaje se sa rokom vazenja zamijenjene stiker naljepnice.

Naknada za koristenje registarskih tablica

- Registarske tablice sa medunarodnom oznakom BiH za motorna vozila - 20 KM
- Registarske tablice sa medunarodnom oznakom BIH za prikljucna vozila, motocikle i bicikle sa motorom -10 KM
- Registarske tablice za vozila diplomatskih i konzularnih predstavnistava u BIH – 30 KM
- Registarske tablice za privremeno registrovana vozila sa medunarodnom oznakom BIH -50 KM
- Probne tablice sa medunarodnom oznakom BIH – 5 KM
- Za izgubljene, unistene i nestale tablice za par – 40 KM
- Za izgubljene, unistene i nestale tablice za prikljucna vozila, motocikle i bicikle sa motorom, za jedan komad – 20 KM

Uz zahtjev za registraciju prilazu se takse propisane Zakonom o administrativnim taksama (Sluzbeni glasnik RS“ br. 100/11, 103/11, 67/13 i 123/20), i to:
- uz zahtjev za produzenje vazenja registracije prilaze se taksa u iznosu od 2,00 KM,
- uz zahtjev za registraciju vozila i prikljucnih vozila i traktora kojima se obavlja djelatnost javnog prevoza ili prevoza za vlastite potrebe (prva registracija, ponovna registracija) prilaze se taksa u iznosu od 5,00 KM,   
- uz zahtjev za registraciju traktora, radnih masina, motokultivatora i bicikala sa motorom, prilaze se taksa u iznosu od 5,00 KM,
- uz zahtjev za izdavanje izgubljene saobracajne dozvole, odnosno potvrde o registraciji i potvrde o vlasnistvu, prilaze se taksa u iznosu od 10,00 KM,
- uz zahtjev za izdavanje saobracajne dozvole za traktore, odnosno potvrde o registraciji, prilaze se taksa u iznosu od 10,00 KM.

Gradani imaju mogucnost koristenja SMS usluge MUP RS za provjere podataka u registrima MUP, i to za registraciju vozila i novcane kazne, koja se moze koristiti tek nakon sto gradanin licno prijavi svoj broj telefona na lokaciju za izdavanje licnih dokumenata u mjestu u kojem imaju prebivaliste.

U PU Banja Luka zahtjev za registraciju vozila sa prilozima moze se predati i na pisarnicu u periodu od 07,00 do 20,00 casova, kao i putem poste, tako da se na zahtjevu u rubrici napomena ispisuju svi prilozi koji se dostavljaju uz zahtjev i navodi kontakt broj telefona, kako bi vlasnik bio obavijesten o nacinu preuzimanja isprava o vozilu.