Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

KABINET MINISTRA


Šef Kabineta ministra

Sanja Dragičević, rođena 1976. godine u Kotoru. Diplomirala na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2000. godine. U Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske zaposlena je od 2001. godine. Radila na različitim poslovima unutar Službe ministra, a sa pozicije načelnika Odjeljenja za evropske integracije u Ministarstvu, imenovana na poslove šefa Kabineta ministra od januara 2015. godine.

Kontakt

051/338-478
051/338-844
mup@mup.vladars.rs
Trg Republike Srpske br.1, 78000 Banja Luka


NADLEŽNOSTI


  • organizuje rad Kabineta, neposredno obavlja administrativne i protokolarne poslove za ministra,
  • prima informacije i sarađuje sa drugim organima republičke uprave,
  • koordinira poslove i vodi rokovnik sastanaka koje organizuje i na koje je pozvan ministar,
  • priprema akte korespondencije po nalogu ministra i stara se o zakonitom i blagovremenom izvršavanju obaveza ministra, obavlja i druge poslove po nalogu ministra,
  • koordinira saradnju i aktivnosti ministra sa organima i institucijama Republike Srpske, Bosne i Hercegovine i drugih zemalja i međunarodnim organizacijama na polju učešća Ministarstva.

Za svoj rad odgovoran je ministru. Angažuje se u mandatu ministra.