Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

UPRAVA ZA MATERIJALNO-FINANSIJSKE I IMOVINSKE POSLOVE


Načelnik uprave

Branka Savić, rođena je 07.05.1963. godine u Banjoj Luci, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je 1986. godine na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci. U Beogradu je završila postiplomski studij i odbranila doktorat, te stekla zvanje doktora ekonomskih nauka. U prethodnom periodu obavljala je sljedeće poslove i zadatke: od 1986. do 2000. godine - šef računovodstva, šef finansijske operative i načelnik Sektora za finansije u RZ „Kosmos“; od 2000. do 2005. godine - načelnik Odjeljenja za finansije u Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske; od 2005. godine - koordinator uvođenja trezorskog poslovanja u Gradu Banja Luka, šef izvršenja budžeta Grada Banja Luke; od 2008. godine interni revizir u Gradu Banja Luka i svim njegovim budžetskim korisicima, rukovodilac Odsjeka interne revizije u Gradskoj upravi Banja Luka. Od 01.05.2015. godine obavlja poslove načelnika Uprave za materijalno-finansijske i imovinske poslove.

Kontakt

051/334-364
051/334-394
umf@mup.vladars.rs
Bulevar Desanke Maksimović 4, 78000 Banja Luka.


NADLEŽNOSTI


  • priprema i realizuje program modernizacije organa Ministarstva,
  • upravlja putem trezorskog poslovanja finansijskim sredstvima MUP-a,
  • sačinjava finansijske izvještaje, i odgovorna je za proces planiranja i cjelokupno finansijsko poslovanje,
  • vrši centralizovanu nabavku materijala, usluga, realizaciju kapitalnih projekata, vrši nabavku naoružanja i opreme za policiju, službenih vozila za potrebe Ministarstva,
  • vrši održavanje voznog parka, obavlja računovodstveno-finansijske i imovinsko-pravne poslove Ministarstva,
  • priprema analize i informacije o stanju i kretanju materijalno-finansijskih sredstava,
  • obavlja sve poslove u vezi sa izgradnjom, rekonstrukcijom, adaptacijom i opremanjem objekata Ministarstva,
  • vodi evidenciju o stambenom fondu Ministarstva,
  • sarađuje sa odgovarajućim republičkim organima i organizacijama, poslovnim bankama, zajednicama osiguranja imovine i lica, i drugim institucijama u vezi vršenja poslova i zadataka iz domena rada Ministarstva.

Organizaciona šema