Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

SLUŽBA ZA ZAŠTITU INTEGRITETA I ZAKONITOSTI U RADU


Načelnik

Milosav Savković, rođen 14.08.1973. godine u Jajcu, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Višu školu unutrašnjih poslova završio je 2003. godine, a zatim i Visoku školu unutrašnjih poslova 2005. godine, čime je stekao zvanje diplomirani pravnik unutrašnjih poslova. U MUP-u Republike Srpske je bio zaposlen od 1994. godine do 2006. godine kada je obavljao poslove policajca i kriminalističkog inspektora u SJB Jajce, CSB Bijeljina, CSB Banja Luka i Upravi kriminalističke policije.
Od 2006. godine prelazi u Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala - Specijalno tužilaštvo Republike Srpske na poslove istražioca krivičnih djela organizovanog kriminala i najtežih oblika privrednog kriminala.
U MUP Republike Srpske se vraća u julu mjesecu 2016. godine na poslove kriminalističkog inspektora u Upravu kriminalističke policije, a od septembra na poslove načelnika Odjeljenja za organizovani kriminalitet i droge u Policijskoj upravi Banja Luka. Poslove načelnika Uprave za organizovani i teški kriminal u MUP-u Republike Srpske obavljao je od januara 2019. godine do decembra 2020. godine, kada je imenovan za načelnika Službe za zaštitu integriteta i zakonitosti u radu.

Kontakt

051/334-361, 051/334-360
051/334-397
integritet.zakonitosturadu@mup.vladars.rs
Bulevar Desanke Maksimović 4, 78000 Banja Luka.


NADLEŽNOSTI


  • prati i vrši nadzor nad primjenom zakonskih i podzakonskih propisa, profesionalnih standarda i najbolje prakse policijskih agencija,
  • unapređuje primjenu zakonskih i podzakonskih propisa u Ministarstvu,
  • stara se o izgradnji i zaštiti integriteta zaposlenih u Ministarstvu,
  • obezbjeđuje uslove za pravovremeno i zakonito postupanje po predstavkama građana,
  • planira, organizuje i omogućava nepristrasno provođenje unutrašnjih i krivičnih istraga, te disciplinskih postupaka protiv policijskih službenika,
  • prati aktivnosti na zaštiti tajnih i ličnih podataka,
  • sarađuje sa nadležnim organima drugih policijskih agencija u BiH, drugih država, regionalnih i međunarodnih polisijskih organizacija.

Organizaciona šema