Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

UPRAVA ZA POLICIJSKO OBRAZOVANJE


Načelnik uprave

Dr Mile Šikman,rođen je 16.07.1979. godine u Jajcu. Diplomirao je na Policijskoj akademiji u Beogradu 2002. godine, kao najbolji student u generaciji. Pored toga, stekao je naučni stepen magistra nauka bezbjednosti i doktora pravnih nauka. U MUP-u Republike Srpske je zaposlen od 1998. godine. Dužnost načelnika Uprave za policijsko obrazovanje obavlja od 15.02.2009. godine.

Kontakt

051/333-601
051/333-698
https://mup.vladars.rs/
mile.sikman@mup.vladars.rs
Bulevar Vojvode Živojina Mišića 10A, 78000 Banja Luka


NADLEŽNOSTI


  • vrši školovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje kadrova za rad u Ministarstvu odnosno drugim policijskim agencijama,
  • priprema nastavne planove i programe školovanja, stručnog usavršavanja,
  • izrađuje prijedloge podzakonskih akata i pojedinačnih akata vezanih za nadležnost i djelovanje Uprave,
  • obezbjeđuje internatske uslove za smještaj i ishranu polaznika svih vidova obuka na Policijskoj akademiji koji ispunjavaju uslove za smještaj i ishranu u internatu.
  • vodi evidencije i dokumentaciju o vaspitnoobrazovnoj djelatnosti,
  • izdaje javne isprave o stepenu stručne osposobljenosti (zvanju) po završetku školovanja i stručnog usavršavanja.
  • ostvaruje potrebnu saradnju sa visokoškolskim i drugim naučnim ustanovama u oblasti naučno-poslovne saradnje, korišćenja usluga koje obezbjeđuje Univerzitet Banja Luka u skladu sa ugovorom o pridruženom članstvu.
  • Bavi se naučno-istraživačkim radom i izdavačkom djelatnošću,
  • vrši i druge poslove u vezi sa školovanjem, osposobljavanjem i usavršavanjem kadrova za rad u Ministarstvu ili drugim policijskim agencijama kao i osposobljavanje pripadnika fizičkog i tehničkog obezbjeđenja.

Organizaciona šema