Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

DIREKTOR POLICIJE - SLUŽBA DIREKTORA


Načelnik Službe direktora

Ilija Plavša, rođen je 22.11.1972. godine u Kninu gdje je završio osnovnu i srednju školu. Višu školu unutrašnjih poslova u Zemunu završio je 1997. godine, a Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu završio je 2013. godine. Radni odnos u Ministarstvu unutrašnjih poslova je zasnovao 2002. godine kao pripravnik u Policijskoj stanici Kozarska Dubica. Obavljao je sledeće poslove i zadatke: inspektor kriminalističke policije u Policijskoj stanici Kozarska Dubica, zatim inspektor kriminalističke policije u Odjeljenju za borbu protiv proizvodnje i prometa opojnih droga Uprave kriminalističke policije, rukovodilac Tima za sprovođenje Strategije za borbu protiv narkomanije, načelnik Odjeljenja za suzbijanje zloupotrebe droga u Upravi kriminalističke policije i stručni savjetnik direktora policije. Dužnost načelnika Direktora policije-Službe direktora je preuzeo 01.09.2023. godine.

Kontakt

051/334-310
051/334-309
direktor@mup.vladars.rs
Bulevar Desanke Maksimović 4, 78000 Banja Luka


NADLEŽNOSTI


Rukovodi i organizuje rad Službe i stara se o zakonitom, blagovremenom i efikasnom izvršavanju poslova i zadataka, prati i proučava rad Službe, informiše direktora policije o tome i predlaže konkretne mjere, analizira izještaje, informacije i druge materijale u vezi sa stanjem i pojavama u oblasti unutrašnjih poslova, obavlja određene protokolarne poslove i druge poslove koje mu odredi direktor policije. Sačinjava planove, izvještaje, analize i informacije iz djelokruga rada. Obavještava direktora policije o svim bitnim pitanjima iz djelokruga rada i odgovoran je za rad, rezultate rada i izvršenje zadataka iz nadležnosti Službe.


Organizaciona šema