Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

UPRAVA ZA POLICIJSKU PODRŠKU


Načelnik

Željko Spasojević, rođen je 10.05.1969. godine u Prnjavoru. Osnovnu školu završio je u Prnjavoru, mjesto Kokori, a srednju školu unutrašnjih poslova u Sarajevu 1988. godine. Vojnu akademiju kopnene vojske u Beogradu završio je 1992. godine, od kada je i zaposlen u Ministarstvu unutrašnjih poslova RS. Obavljao je sljedeće poslove i zadatke: komandir voda, zatim načelnik klase u Srednjoj školi unutrašnjih poslova u Banjoj Luci, komandir Policijske stanice Banja Luka 1, inspektor u Sektoru policije, inspektor u Upravi policije, načelnik Odjeljenja opšte policije u Upravi policije, načelnik Sektora policije CJB Banja Luka, načelnik CJB Banja Luka, načelnik Odjeljenja za specijalističku obuku na Policijskoj akademiji, načelnik Odjeljenja za stručno usavršavanje u Upravi za policijsko obrazovanje, inspektor Sudske policije, stručni savjetnik u Kabinetu ministra unutrašnjih poslova, kao dužnost načelnika Policijske uprave Banja Luka. Dužnost načelnika Uprave preuzeo je 25.01.2019. godine.

Kontakt

051/331-114
051/331-119
upp@mup.vladars.rs
Bulevar Desanke Maksimović 4, 78000 Banja Luka.


NADLEŽNOSTI


 • unapređivanje zakonitog postupanja i rada organizacionih segmenata Ministarstva kroz pružanje podrške svim linijama rada, kao i neposredno angažovanje u najsloženijim operativnim akcijama, obradama i drugim aktivnostima iz djelokruga rada;
 • izvršavanje određenih operativno - instruktivnih poslova;
 • po nalogu direktora obilazi organizacione jedinice i sektore u cilju upoznavanja rukovodećeg kadra sa naredbama i odlukama direktora, kao i kontrolno nadzorne poslove sprovođenja odluka direktora;
 • vrši preventivno edukativne aktivnosti;
 • prati primjene propisa iz oblasti policijskih poslova;
 • vrši koordinaciju između organizacionih jedinica policije radi objedinjavanja i davanja smjernica, sugestija i mišljenja na nacrte i prijedloge zakonskih i podzakonskih akata od značaja za funkcionisanje policije;
 • pruža stručnu pravnu pomoć u neposrednom izvršavanju policijskih poslova i primjeni ovlašćenja;
 • usmjerava i organizuje saradnju između policije, državnih organa, organa lokalne samouprave, NVO, udruženja građana i drugih subjekata u cilju podizanja nivoa bezbjednosti građana i njihove imovine;
 • učestvuje i ostvaruje proces harmonizacije u primjeni projekata i akcija radi poboljšanja efikasnosti i rezultata rada policije;
 • vrši poslove nadzora, kontrole;
 • prati zakonitost i instruktivno usmjerava poslove i zadatke u oblasti kriminalističke tehnike i protivdiverzione zaštite i pirotehnike;
 • proučava, pronalazi, usavršava i primjenjuje naučno-tehničke metode i sredstva;
 • učestvuje u izradi i realizaciji programa opremanja; prati stanje opreme i tehničkih sredstava i stara se o blagovremenom opremanju kriminalističko-tehničkih i PDZ službi;
 • priprema uputstva, instrukcije i druga usmjeravajuća akta kojima se reguliše rad i postupanje,
 • prikuplja i obrađuje informacije svih pojavnih oblika kriminaliteta, a naručito visokotehnološkog kriminaliteta i organizovanog kriminaliteta, nedozvoljene proizvodnje i prometa opojnih droga;
 • planira i vrši proaktivno i reaktivno prikupljanje, procjenu i analizu obavještajnih podataka;
 • vrši usmjeravanje, nadzor i koordinaciju operativnih aktivnosti na prikupljanju podataka, analizira prikupljene podatke i operativno usmjerava njihovo korišćenje;
 • daje preporuke za preduzimanje daljih mjera i radnji;
 • sarađuje sa drugim organizacionim jedinicama;
 • vodi propisane evidencije i provodi mjere zaštite podataka;
 • vrši kriminalističko-obavještajno prikupljanje podataka za lica za koja se raspolaže saznanjima da su izvršioci krivičnih djela ili se dovode u vezu sa izvršenjem krivičnih djela, kao i za licima nad kojima je otvorena kriminalistička obrada u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku;
 • postupa po odredbama Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske i BiH, kao i po naredbama sudova i tužilaštava;
 • sarađuje sa drugim organima državne uprave i policijama drugih zemalja u kriminalističko-obavještajnom radu;
 • učestvuje u odabiru i provođenju edukacije policijskih službenika u poslovima kriminalističko-obavještajnog rada, kao i poslovima prikrivenih istraga;
 • učestvuje u legendiranju istražilaca i pruža im logističku podršku;
 • uvodi u predmet prikrivenog istražioca i informatora u skladu sa odredbama Zakona o krivičnom postupku;
 • pruža stručnu pomoć policijskim upravama, nadzire obavljanje poslova u tom području;
 • učestvuje u izradi normativnih akata, izvještaja i drugih stručnih materijala;
 • obavlja i druge poslove iz svog područja rada.

Organizaciona šema