Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

Jedinica za stručnu obuku


Jedinica za stručnu obuku vrši specijalističku obuku i stručno usavršavanje za potrebe policijskih službenika i drugih zaposlenih u Ministarstvu. Planira i organizuje aktivnosti sticanja vještina i znanja koja zahtijeva uspješno obavljanje određenog posla ili aktivnosti, usmjerava sticanje specifičnih znanja, vještina i tehnika potrebnih za konkretan posao i podizanje uspješnosti u njegovom obavljanju. Vrši kontrolu načina i kvaliteta realizacije redovne i drugih vidova stručne obuke, vrši provjeru znanja i stručne osposobljenosti policijskih službenika u skladu sa Pravilnikom o stručnom osposobljavanju policijskih službenika. Organizuje i kontroliše rad organa unutrašnje službe u Upravi, stara se o sprovođenju propisanog unutrašnjeg reda i obezbjeđenja, podnosi izvještaje o radu iz svog djelokruga i vodi potrebne evidencije. Sarađuje sa organizacionim jedinicama Ministarstva i sa drugim republičkim organima, o svom radu izvještava načelnika Uprave. Izdaje odgovarajuće javne isprave po završetku obuke, odnosno kursa, vodi propisane evidencije iz vaspitno-obrazovne djelatnosti.

Odjeljenje za specijalističku obuku planira, organizuje i sprovodi proces sticanja znanja i vještine putem specijalističkih obuka (kurseva, seminara i sličnih oblika osposobljavanja) koje podrazumijevaju osposobljavanje policijskih službenika i drugih zaposlenih za uspješno obavljanje postojećih poslova, odgovornih i složenijih zadataka postojećeg posla, poslova višeg nivoa, kao i budućih poslova i zadataka. Utvrđuje nivoe obrazovnih potreba policijskih službenika, koje karakterišu određeni programi i metodi obrazovanja zaposlenih, kao i vrste obrazovnih potreba zaposlenih, uključujući osnovna znanja i vještine, stručne vještine, interpersonalne vještine i strategijske vještine. Vrši analizu organizacije, posla i zaposlenih (i njihovih individualnih potencijala), postavlja ciljeve specijalističkih obuka, utvđuje vrste obuka, vrši izbor metoda obuka zaposlenih, nadzire realizaciju specijalističkih obuka u Ministarstvu, te se stara o razvoju zaposlenih koje karakteriše sticanje novih znanja, sposobnosti i vještina neophodnih za preduzimanje novih, odgovornijih i složenijih poslova i pozicija.

Odjeljenje za stručno usavršavanje organizuje, sprovodi i koordinira sa ostalim učesnicima obuke sve oblike stručnog usavršavanja za potrebe Ministarstva kao integralnim dijelom sistema kontinuiranog usavršavanja zaposlenih, organizuje, sprovodi i koordinira obuku koja se sprovodi za potrebe drugih republičkih organa, pravnih i fizičkih lica, predlaže mjere za unapređenje stručnog usavršavanja, daje inicijative i prijedloge za izradu nastavnih planova i programa stručnog usavršavanja, vrši nadzor i kontrolu sprovođenja nastavnog plana i programa redovne obuke od organizacionih jedinica Ministarstva, pruža stručnu pomoć u sprovođenju obuke na terenu, vrši provjeru i ocjenjivanje stručne osposobljenosti policijskih službenika u skladu sa godišnjim planom provjere, vrši provjere stručne osposobljenosti pripadnika agencija za obezbjeđenje i organizuje, sprovodi i koordinira praktičnu nastavu i stručnu praksu kadeta osnovne policijske obuke Policijske akademije.