Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

PREBIVALISTE I BORAVISTE


Pod prebivalistem se smatra opstina ili distrikt u kojem se drzavljanin nastani sa namjerom da tamo stalno zivi.
Pod boravistem se smatra opstina ili distrikt u kojem se drzavljanin nastani sa namjerom da tamo privremeno zivi.
Prijavljivanje i odjavljivanje prebivalista, boravista, kao i adrese stanovanja obavezno je za sve drzavljane.

 • Drzavljani mogu prijaviti samo jedno prebivaliste na teritoriji BiH.
 • Prijavljivanje i odjavljivanje prebivalista i boravista vrsi lice koje se prijavljuje, odnosno odjavljuje ili ovlasteni zakonski zastupnik, a za maloljetno lice roditelj, staratelj, odnosno organ starateljstva.
 • Drzavljanin je duzan da u roku od 15 dana od dana uspostave novog prebivalista, podnese zahtjev za prijavu novog prebivalista.
 • Drzavljanin nije duzan da se licno odjavi u prethodnom mjestu prebivalista ili boravista. Odjavu ce izvrsiti nadlezni organ po sluzbenoj duznosti.

Za prijavu prebivalista, boravista i adresu stana potrebno je priloziti:
1. Zahtjev za prijavu prebivalista/boravista i promjenu adrese stana (obrazac PBA-1, dobija se na lokaciji),
2. Licna karta ili drugi dokaz o identitetu (za maloljetna lica rodni list ili drugi dokaz o identitetu).
U postupku prijave prebivalista gradani su duzni da daju tacne i istinite podatke, a zakonski uslovi za prijavu prebivalista su sljedeci.

 • Ako je lice koje se prijavljuje vlasnik, suvlasnik ili zakoniti korisnik stambenog objekta (zakup, ustupanje na koristenje i sl.) prilaze samo dokaz o istom.
 • Ako se lice (punoljetno i malogüetno), prijavljuje kod drugog lica, prilaze se dokaz o vlasnistvu, suvlasnistvu ili osnovu koristenja stambenog objekta i izjava vlasnika, suvlasnika ili zakonitog korisnika stambenog objekta da daje pristanak da lice bude prijavljeno na toj adresi.
 • Ukoliko prijavu maloljetnog djeteta ili usvojenika vrsi lice koje je vlasnik, suvlasnik ili zakoniti korisnik stambenog objekta nije potrebna izjava o saglasnosti.
 • Prijava djeteta koja se prvi put evidentira u evidenciji prebivalista a koje je rodeno u porodilistima u Republici Srpskoj i ciji roditelji imaju prebivaliste u RS, vrsi se na adresu roditelja koji prijavljuje dijete, sluzbenim putem, odmah po rodenju primjenom aplikacije iz projekta e-beba. U ostalim slucajevima, roditelj prijavljuje dijete uz predocenje izvoda iz MKR, kao dokaza o roditeljstvu.
 • Bracni i vanbracni partneri mogu se prijaviti na adresi drugog bracnog druga uz dokaz o vlasnistvu, suvlasnistvu ili osnovu koristenja stambenog objekta, izjavu o saglasnosti i dokaz o postojanju odnosa: izvod iz MKV za bracne i isprava nadleznog organa (sud, centar za socijalni rad i sl.) za vanbracne partnere.
 • Ukoliko stambeni objekat ima odreden kucni broj, a isti nije evidentiran u evidencijama prebivalista, stranka je duzna od nadleznog opstinskog organa pribaviti pismeni dokaz o odredenom kucnom broju.
 • U slucajevima kad lice ne mijenja prebivaliste, a do promjene adrese dode zbog promjene naziva ulice ili naseljenog mjesta, odredivanja ili promjene kucnog broja, potreban je samo dokaz od nadleznog organa lokalne uprave o nastaloj promjeni, koji isti dostavljaju po sluzbenoj duznosti.

Drzavljani koji imaju prijavljeno prebivaliste u BiH mogu prijaviti boraviste u drugom opstinskom mjestu u BiH.

 • Boraviste se moze prijaviti najduze godinu dana bez prekida.
 • Nakon isteka godinu dana boraviste se moze ponovo prijaviti.
 • Prilikom prijave boravista lice je duzno dostaviti dokaze o razlozima boravka, adresi na kojoj se prijavljuje i navesti period za koji se prijavljuje.

Drzavljanin koji se stalno nastani u inostranstvu i koji u inostranstvu boravi duze od tri mjeseca odjavljuje svoje prebivaliste u BiH putem diplomatsko - konzularnih predstavnistava u zemlji u kojoj se stalno nastanio i vraca licnu kartu ukoliko istu posjeduje.
Za prijavljivanje i odjavljivanje prebivalista i boravista, kao i promjene adrese stanovanja ne placa se taksa.
Lice ili roditelj koji ne prijavi ili odrvi prebivaliste i boraviste ili da neistinite podatke cini prekrsaj za koji je propisana novcana kazna u iznosu od 30 KM do 300 KM
Ukoliko nadlezni organ u provedenom postupku utvrdi da je drzavljanin BiH prijavio prebivaliste suprotno odredbama zakona, prijavu ce ponistiti, kao i sva licna dokumenta izdata po osnovu nezakonite prijave.
Prebivaliste i boraviste predstavlja licni podatak i obrada i prenos, kao takvog, moze se vrsiti iskljucivo u skladu sa zakonom.