Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

UPRAVA ZA OBEZBJEĐENjE LIČNOSTI I OBJEKATA


Načelnik uprave

Mr Borislav Šarić, rođen je 22. avgusta 1979. godine u Mrkonjić Gradu, opština Mrkonjić Grad. Završio je Srednju školu unutrašnjih poslova u Sremskoj Kamenici, 1998. godine, a zvanje je stekao po završetku Policijske akademije u Beogradu 2003. godine. Magistrirao je na Fakultetu bezbednosti, Univerziteta u Beogradu 2011. godine i stekao zvanje magistar nauka odbrane, bezbjednosti i zaštite. Radni odnos u MUP-u Republike Srpske zasnovao je 1998. godine kao policajac u Policijskoj stanici Mrkonjić Grad, CJB Mrkonjić Grad i od tada je obavljao sljedeće poslove i zadatke: viši stručni saradnik na policijskim predmetima u Visokoj školi unutrašnjih poslova Banja Luka; inspektor za bezbjednost saobraćaja u Odjeljenju za bezbjednost saobraćaja, Uprava policije; komandir Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Banja Luka, CJB Banja Luka; načelnik Jedinice za strateško planiranje i analitiku, Direktor policije; načelnik Jedinice policije za poslove obezbjeđenja ličnosti i objekata, Uprava policije. Oženjen je i ima troje djece. Dužnost načelnika Uprave vrši od 15.04.2015. godine.

Kontakt

051/330-874
051/491-532
uoblo@mup.vladars.rs
Zalužani, Ulica Kuljanska bb, 78000 Banja Luka


NADLEŽNOSTI


 • Neposredno organizuje i vrši poslove posebnog obezbjeđenja ličnosti i objekata koji se prema uredbi Vlade ili rješenjem ministra posebno obezbjeđuju, ostvaruje uvid u stanje njihove zaštite i nalaže preduzimanje odgovarajućih mjera za poboljšanje,
 • po potrebi učestvuje, koordinira i sprovodi mjere obezbjeđenja i drugih stranih ličnosti i delegacija kada borave na teritoriji Republike Srpske,
 • organizuje, koordinira i rukovodi aktivnostima Počasne jedinice Ministarstva, prati popunjenost i sprovodi obuke pripadnika Počasne jedinice,
 • prati stanje bezbjednosti ličnosti i objekata koji se posebno obezbjeđuju i nalaže mjere za njegovo unapređenje,
 • prati, usmjerava i kontroliše rad Jedinica u svom sastavu, policijskih uprava, policijskih stanica i jedinica žandarmerije u izvršavanju poslova posebnog obezbjeđenja, pruža im stručnu pomoć u izvršavanju poslova i zadataka iz njihovag djelokruga,
 • nalaže i kontroliše preduzimanje mjera obezbjeđenja prema ličnostima koje se posebno obezbjeđuju kada one putuju, borave ili stanuju van sjedišta Uprave,
 • uspostavlja sistem prikupljanja i obrade podataka potrebnih za operativno preventivnu zaštitu,
 • vrši kontrolu izrade i sprovođenja planova obezbjeđenja i nalaže mjere za otklanjanje utvrđenih propusta,
 • učestvuje u pripremi zakonskih i drugih propisa kojima se regulišu poslovi i zadaci, organizacija, postupanja i druga pitanja koja se odnose na oblast posebnog obezbjeđenja,
 • ostvaruje saradnju sa drugim institucijama radi preduzimanja zajedničkih aktivnosti,
 • ostvaruje saradnju sa policijskim i obavještajno-bezbjednosnim agencijama,
 • na osnovu bezbjedonosnih procjena predlaže preduzimanje mjera i radnji operativno-preventivnog, preventivno-tehničkog, biološkog, hemijskog, sanitarnog i zdravstvenog obezbjeđenja ličnosti koje se obezbjeđuju i neposredno učestvuje u njihovom sprovođenju i primjeni odgovarajućih tehničkih sredstava zaštite, u saradnji sa nadležnim organizacionim jedinicama Ministarstva, nadležnim inspekcijskim službama, a po potrebi i drugim stručnim službama i licima sa posebnim stručnim znanjem,
 • preduzima mjere antiterorističkog obezbjeđenja,
 • učestvuje u koordinaciji i organizovanju potrebnih mjera obezbjeđenja prilikom skupova i drugih većih javnih manifestacija koje organizuju drugi republički organi i neposredno učestvuje u realizaciji pojedinih zadataka,
 • ostvaruje neposrednu vezu sa kabinetima i protokolima ličnosti koje se obezbjeđuju, Dežurnim operativnim centrom, operativnim dežurstvima PU i drugim organizacionim jedinicama Ministarstva kada je to od interesa za bezbjednost ličnosti,
 • brine o stručnom usavršavanju policijskih službenika u skladu sa programom obuke,
 • proučava savremena dostignuća u metodologiji rada i preduzima mjere za unapređenje organizacije obezbjeđenja ličnosti i objekata,
 • priprema analitičko-informativne materijale iz svog djelokruga,
 • stara se o materijalno-tehničkom opremanju policije,
 • vrši i druge poslove iz svog djelokruga.


Organizaciona šema