Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske
RADA POLICIJE U ZAJEDNICI - ISTORIJAT

CILjEVI RADA POLICIJE U ZAJEDNICI

• Poboljšanje kvaliteta života

• Poboljšanje bezbjednosne situacije, smanjenje kriminala

• Povećanje i poboljšanje osjećaja bezbjednosti, kako subjektivnog tako i objektivnog

• Uspostavljanje jačih veza sa građanima i svim društvenim segmentima kroz njegovanje saradnje, što će doprinijeti jačanju povjerenja

• Poznavanje i poštivanje potreba građana

• Traženje dugoročnih rješenja

• Rješavanje lokalnih bezbjednosnih problema

POČETNI PILOT PROJEKTI U REPUBLICI SRPSKOJ

• Početne aktivnosti u oblasti rada policije u zajednici inicirane su 2002. godine, u saradnji sa pripadnicima IPTF, a razmjena iskustava sa policijama razvijenih zemalja Svijeta, saradnja sa brojnim međunarodnim organizacijama, promjene u zemljama okruženja, te članstvo u različitim udruženjima, doprinijeli su konkretizaciji početnih inicijativa.

• Pilot projekat «Rad policije u zajednici i bezbjednost zajednice» u opštini Prijedor realizovan je u saradnji sa britanskim Odjeljenjem za međunarodni razvoj (DFID), u periodu od oktobra 2003. do decembra 2005. godine

• Tokom 2004. godine EUPM je na prostoru BiH započeo sa implementacijom više projekata, među kojima su bili i tzv. 5.5 i 5.4, odnosno "Rad policije u zajednici" i «Jačanje sposobnosti lokalne policije u pogledu sigurnosti povratnika", čija je pilot-faza okončana krajem 2005. godine.

INTENZIVIRANjE RADA I NASTAVAK SARADNjE SA MEĐUNARODNIM PARTNERIMA

• Početkom 2007. godine započela je saradnja sa švajcarskom Agencijom za razvoj i saradnji (SDC). Zajedno su realizovane različite edukativne aktivnosti (seminari i radionice). Razmijenjena su iskustva i organizovane tri studijske posjete Švajcarskoj. Provedeno je više preventivnih kampanja, a oblast rada policije u zajednici postala je redovan nastavni predmet na Visokoj školi unutrašnjih poslova i Policijskoj akademiji u Banjaluci. Urađen je Priručnik za rad policije u zajednici BiH, a takođe su renovirane prijemne prostorije u četiri policijska objekta MUP RS.

• Na inicijativu britanske agencije "Safeworld" i Centra za sigurnosne studije iz Sarajeva (CSS), urađen je nacrt Priručnika o partnerstvu policije i zajednice

• U saradnji sa UNDP provodi se projekat "Bezbjedne zajednice", a kao pilot opštine iz Republike Srpske izabrane su Prijedor, Višegrad i Bratunac.

• U sklopu saradnje sa SEPCA (Asocijacija šefova policija Jugoistočne Evrope), predstavnici MUP RS učestvovali su u realizaciji svih aktivnosti radne grupe za rad policije u zajednici. SAMOSTALNI PROJEKTI

• Rad policije u multietničkim sredinama

• Lokalni forumi za bezbjednost građana • Školski policajac • Dani otvorenih vrata