Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

RJESENjE ZA OBAVLjANjE DETEKTIVSKIH POSLOVAKoji su uslovi za dobijanje rjesenja za obavljanje detektivskih poslova?
Ovlascenje za obavljanje detektivskih poslova moze se izdati licu koje:
a) je drzavljanin Republike Srpske ili BiH i ima prebivaliste u Republici Srpskoj,
b) je navrsilo 25 godina,
v) ima visoku ili visu strucnu spremu (zavrsene studije tehnicke struke prvog ciklusa cijim se zavrsetkom stice 240 ECTS bodova, odnosno 180 ECTS bodova),
g) ima zavrsen pripravnicki staz kod privatnog detektiva u trajanju od 12 mjeseci,
d) svojim dosadasnjim nacinom zivota, ponasanjem ili djelatnoscu ukazuje da ce savjesno i odgovorno obavljati detektivske poslove,
d) ima opstu zdravstvenu sposobnost i posebnu dusevnu i fizicku sposobnost, sto dokazuje uvjerenjem ovlascene zdravstvene ustanove i
e) ima polozen strucni ispit za privatnog detektiva, koji je polozen pred   ispitnom komisijom Ministarstva

Gdje se podnosi zahtjev za izdavanje ovlascenja?

Zahtjev za izdavanje ovlascenja podnosi se Centru javne bezbjednosti prema mjestu prebivalista podnosioca zahtjeva.

Ukoliko CJB utvrdi da su propisani uslovi ispunjeni, podnosilac zahtjeva se obavjestava da moze pristupiti obuci, nakon koje polaze strucni ispit za obavljanje detektivskih poslova.

Uvjerenje o polozenom strucnom ispitu za obavljanje poslova tehnickog obezbjedenja podnosilac zahtjeva dostavlja CJB, koji u skladu sa prilozenim i utvrdenim dokazima donosi rjesenje, odnosno izdaje ovlascenje za obavljanje detektivskih poslova.

Koja su lica oslobodena od polaganja strucnog ispita i odradivanja pripravnickog staza?

Lice koje ima tri godine radnog iskustva na policijskim poslovima u Ministarstvu, vojno-bezbjednosnim poslovima Ministarstva odbrane, odnosno Vojne policije, te drugim poslovima bezbjednosne prirode, obavjestajnim, istraznim poslovima ili poslovima izvrsenja krivicnih i prekrsajnih sankcija ne polaze strucni ispit i osloboden je odradivanja pripravnickog staza?

Kojim licima se nece izdati ovlascenje?

Ovlascenje se nece izdati licu osudenom za krivicno djelo koje se goni po sluzbenoj duznosti, kao i licu koje je osudeno za krivicno djelo pocinjeno iz koristoljublja ili za krivicno djelo pocinjeno iz necasnih pobuda ili koje ga cini moralno nepodobnim za obavljanje poslova fizickog obezbjedenja, niti licu koje je kaznjavano za prekrsaje javnog reda i mira s obiljezjima nasilja ili za druge prekrsaje koji ga cine nepodobnim za obavljanje djelatnosti obezbjedenja lica i imovine.
Ovlascenje se nece izdati ni licu koje svojim dosadasnjim ponasanjem ukazuje na nepouzdanost za obavljanje tih poslova, a posebno koje cesce i prekomjerno uziva alkohol, iskazuje strast za kockanjem ili rasipnistvom, ima sklonosti ka nasilju u porodici ili iz drugih razloga koji su suprotni moralu sredine u kojoj zivi.

Takode, lice protiv kojeg je pokrenuta istraga ili se protiv njega vodi krivicni ili prekrsajni postupak za predhodno navedeno krivicno djelo, odnosno prekrsaj, ne moze dobiti ovlascenje do donosenja naredbe kojom se istraga obustavlja, odnosno presude kojom se optuzba odbija ili optuzeni oslobada optuzbe, odnosno rjesenja kojim se zahtjev za pokretanje prekrsajnog postupka odbacuje ili prekrsajni postupak obustavlja.

Kako se osniva detektivska kancelarija?

Dva privatna detektiva ili vise njih mogu osnovati detektivsku kancelariju. Detektivska kancelarija osniva se kao pravno lice.

Clanovi pravnog lica ne mogu biti pravna lica niti fizicka lica koja nemaju ovlascenja za obavljanje detektivskih poslova.

Detektivska kancelarija moze poceti da radi nakon registracije kod nadleznog organa, te na osnovu odobrenja Centra javne bezbjednosti, kojim se utvrduje da su ispunjeni propisani uslovi.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za pocetak rada detektivske kancelarije podnosi se CJB prema sjedistu podnosioca zahtjeva.

Uz zahtjev podnosilac zahtjeva prilaze ovlascenje za obavljanje detektivskih poslova, te dokaze o ispunjavanju uslova u pogledu poslovnog prostora koji mora biti u skladu sa prostornim i tehnickim uslovima za zastitu od pozara, krade i drugih nezgoda i zloupotreba i dokaz o registraciji kod nadleznog organa.